نظر قرآن در تعيين خليفه

برخي كه معتقدند حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) كسي را به عنوان خليفۀ بعد از خود معرفي و نصب نكرد و اين امر مهم را بر عهدۀ مردم گذاشت.

آيا كساني كه بر اين باورند تا به حال به قرآن مراجعه كرده اند؟؟

آنجا كه خداوند متعال مي فرمايد:

قال اني جاعلك للناس اماماٌ [بقره 124]

"ما تو را به عنوان امام پشوا قرار ميدهيم"

يا داوود انا جعلناك خليفة ْ في الارض [ص ۲۶]

اي داوود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم

و اجعل لي وزيراْ من اهلي[طه 29]
حضرت موسي ميفرمايد: خدايا قرار بده براي من وزيري از اهلم

با دقت در اين آيات و آيات مشابه و با توجه به كلمۀ {جعل} كه به معناي:

نصب و تعيين است و در تمام اين آيات ضمير انجام كار به خدا نسبت داده شده روشن ميشود كه قرآن:معتقد است جانشين وخليفه رسول الله (صلي الله عليه و آله) را خدا معين ميكند نه مردم.

آيا اين اعتقاد كه خليفۀ پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به دست مردم بايد معين شود

مخالف صريح قرآن نيست؟؟؟