ابراز صميميت به روش عثماني

زبيربن بكار از حضرت امير عليه السلام نقل مي كند:

روزي عثمان در خلوت مرا طلبيد و بعد از گفتگو، عثمان برخاست و با چوبي كه دردست داشت، مرا زد و من گفتم: خدا ميان من و تو حكم باشد. (1)

آيا اين است مودت با اهل بيت؟؟ ايا اين نشاندهنده صميميت خلفا با علي(ع) است؟؟؟

______________________
پي نوشت:

1)شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، جلد9، صفحه 16، ناشر: داراحياء التراث العربي، بيروت، لبنان