در شناخت امام هر زمان

در كتب ارايه شده به حاجيان ايراني سؤال ديگري مطرح شده است. در حالتي خوش بينانه مي گوييم اين سؤال به خاطر عدم درك درست از مفهوم امامت نزد شيعه به وجود آمده است. و اما متن سؤال:
در دوران پيامبر [صلي الله عليه وآله وسلم] افرادي نزد ايشان مي آمدند و فقط يك بار او را مي‌ديدند و به مناطق و شهرهاي خود باز مي‌گشتند، و بدون ترديد آنها چيزي درباره ي ولايت علي عليه السلام و فرزندانشان نشنيده بودند. بخصوص كه شيعه ادعا دارد كه موضوع ولايت علي عليه السلام و فرزندانش در اوايل دعوت رسول الله [صلي الله عليه وآله وسلم] در مكه رخ داده است، پس آيا اسلام آنها ناقص است؟!
اگر بگوييد: بله اسلام آنها ناقص است. مي گوييم: اگر چنين مي ‌بود قطعاً پيامبر [صلي الله عليه وآله وسلم] بايد اسلام آنها را درست مي نمود و امر امامت را برايشان بيان مي كرد، اما مي بينيم كه پيامبر [صلي الله عليه وآله وسلم] چنين نكرده است. و اگر بگوييد: نه، مي گوييم: پس شما بايد قبول كنيد كه امامت از اركان دين نيست.

پاسخ كوتاه:
1- پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم فرمودند:" مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة اگر كسي بميرد در حالي كه امام زمانش را نمي شناسد به مرگ جاهلي مرده است."مسند حنبل ج4ص96
2- در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم در اقصي نقاط دنيا مردم مي زيستند كه نام اسلام هم به آن ها نرسيد، چه رسد به يكي از اركان آن كه امامت است، آيا خدا آنها را مواخذه مي كند؟ نه
3- امامت ركن هست براي زمان هر امام، رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم امام زمان خودش بوده اميرالمومنين علي عليه السلام امام زمان خودش بوده.

پاسخ تفصيلي:
هر منصفي مي داند كه در زمان حيات رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم خود ايشان هم رسول وهم امام بودند مثل حضرت ابراهيم علي نبينا وآله و عليه السلام لذا اگر مسلماني در حيات رسول خدا از دنيارفته باشد قطعا ويقينا امام زمانش را شناخته ومرده البته اگر كسي امام بعدي را هم بشناسد فضل الهي است و بايد اعتقاد داشته باشد و الا لزومي به شناخت امام بعدي نيست.
مثل اين است فردي در زمان حضرت علي عليه السلام حضرت را به امامت شناخته آيا لزومي دارد كه او امام حسن عليه السلام را هم بشناسد كه اگر از دنيا برود بمرگ جاهلي مرده؟ نه
يا اگر فردي در زمان امام صادق عليه السلام بود وامام كاظم عليه السلام را نشناخت ومرد لزومي به شناخت امام بعدي نداشته البته اگر بشناسد بايد به ايشان ايمان داشته باشد.
رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم تا قبل از وفات، حضرت علي عليه السلام را معرفي نموده براي ايشان بيعت گرفتند. به هر كس اين معرفي رسيد او مكلف بوده بپذيرد. اگر به هر كس رسيد پذيرفت و مرد چه قبل از وفات رسول الله بميرد و چه بعد از وفات پيامبر باشد او مومن مرده اگر اين معرفي نرسيد و مرد بر او چيزي نبوده و اين مطلب در زمان امامان شيعه هم صادق است يعني هر كسي وظيفه دارد امام زمان خود را بشناسد نه امام زمان بعد از خود را. تكرار مي كنيم: ولي اگر شناخت بايد ايمان بياورد.
پس اين كه نابرادر سعودي ما ادعا كرده افرادي رسول خدا را ديدند يا نديدند ولي نمي دانستند حضرت علي عليه السلام امام هست مشكلي ايجاد نمي كند امامت ركن هست براي زمان هر امام رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم امام زمان خودش بوده علي عليه السلام امام زمان خودش بوده يعني اگر كسي علي عليه السلام را شناخت وحتي ندانست كه حسن بن علي عليه السلام امام است لطمه اي به ايمان او نخورده است.
پس سوال او بر اساس عدم آشنايي با اعتقادات شيعي بوده است.

فطرت