الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
(خداوندی که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).