مولف: علي اصغر رضواني
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكران
مترجم:
نوبت چاپ: اول بهار 84
تعداد صفحات: 0
قيمت: 30000 ريال
مشخصات ناشر: تلفن 7253340-0251 صندوق پستي: قم617پاسخ به بيش از 500 پرسش در ارتباط با مهدويت