مولف: محمدباقرانصاري
ناشر: دليل ما
مترجم:
نوبت چاپ: هفتم/1384
تعداد صفحات: 80
قيمت: 4000 ريال
مشخصات ناشر: تلفن77744988آغاز فدك غصب فدك اقدامات عملي براي فدك احتججات مفصل درباره فدك نامه سري درباره فدك ناشنيده هايي از روزهاي غصب فدك