مولف: مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء
ناشر: انتشارات سلسله
مترجم: ريوف حق پرست
نوبت چاپ: 1384
تعداد صفحات: 160
قيمت: 13000 ريال
مشخصات ناشر: قم خ ارم پاساژ قدس شماره 97 صندوق پستي 148-37165در اين كتاب كه به قلم يكي از علماي شيعه در پاسخ به نامه شيخ سعود رهبر وهابيان نگاشته شده است شبهات وهابيان مطرح شده است و از منظر قرآن و روايات و عقل