مولف: سيد حسن موسوي تبريزي
ناشر: انتشارات حُر
مترجم:
نوبت چاپ: اول/پاييز84
تعداد صفحات: 112
قيمت: 6000 ريال
مشخصات ناشر: تلفن77539246مطالبي كه بطور عمده در اين كتاب بررسي شده است عبارتند از علت خلقت، رابطه معرفت خدا با معرفت امام، امام آب شيرين براي تشنه كامان، امام راهنما و مونس بي