مولف: سيدمحمدحسن مومني
ناشر: دليل ما
مترجم:
نوبت چاپ: پاييز/1384
تعداد صفحات: 376
قيمت: 2000 ريال
مشخصات ناشر: تلفن66464141همانطور كه از عنوان كتاب پيداست موضوع اصلي كتاب برسي سند زيارت عاشورا ميباشد. نويسنده در اين راه به يك تحقيق همه جانبه رجالي دست زده است و از نظر علم