مولف: مهدي فقيه ايماني
ناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 0
قيمت: 0 ريال
مشخصات ناشر: قم-خ شهدا(صفاييه) مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 743426خلافت و رهبري از ديگاه شيعه و سني نقش پيامبران الهي در ادامه رهبري پيامبر اسلام و مساله رهبري نقش خلفا در امر رهبري اسناد و مدارك «الحق مع علي و ع