مولف: سيد مرتضي علم الهدي
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/1378
تعداد صفحات: 128
قيمت: 4000 ريال
مشخصات ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكرانغيبت، اصل ولزوم امامت و لزوم عصمت و ديدگاه ساير فرقه ها و فرق بين غيبت و عدم وجود و...مباحثي است كه در اين كتاب مطرح شده است.