مولف: سيد عبدالحسين شرف الدين موسوي
ناشر: شركت چاپ و نشر بين الملل
مترجم: محمد جعفر امامي
نوبت چاپ: دوم بهار1382
تعداد صفحات: 558
قيمت: 20000 ريال
مشخصات ناشر: تهران صندوق پستي 6319/14155 تلفن88897527بحثهاي اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ طي 112 نامه ميباشد...آغاز بحث از نقطه شروع و لازمي شروع شده و سپس پرسش و پاسخهاي بعدي سلسله وار در پيوند صحيح با ه