مولف: سيد محمد ضياء آبادي
ناشر: نشر بهاران با همكاري بنياد خيريه الزهراء،
مترجم:
نوبت چاپ: اول1383
تعداد صفحات: 97
قيمت: 3000 ريال
مشخصات ناشر: تلفن نشر بهاران 66414177-021نكته اساسي در اين كتاب پرداختن به اين موضوع است كه مردم جهت درك قرآن به بيان و توضيح امام محتاج هستند. درك مقاصد قرآن نياز به بيان دارد و بيان آن هم