مولف: عبدالحسين طالعي
ناشر: شركت نشر بهينه فراگير
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1387
تعداد صفحات: 0
قيمت: 10000 ريال
مشخصات ناشر:دعا در فرهنگ شيعه آميزه اي از حكمت استوار الهي، عاطفه ي ژرف انساني و عبوديت است. يكي از ادعيه اي كه به دست ما رسيده از ناحيه مقدسه امام زمان عليه السل