مولف: آيت الله عز الدين زنجاني
ناشر: بوستان كتاب قلم
مترجم: سيد ابوالفضايل مجتهدي
نوبت چاپ: اول /1385
تعداد صفحات: 184
قيمت: 1900 ريال
مشخصات ناشر:اين كتاب حاصل رد و بدل شدن نامه هايي بين يكي از اساتيد دانشگاه و حضرت آيت الله زنجاني است كه پس از جمع آوري به صورت اين كتاب بسيار جالب درآمده است و م