مولف: دكتر سيد محمد بني هاشمي
ناشر: نيك معارف
مترجم:
نوبت چاپ: سوم1383
تعداد صفحات: 431
قيمت: 35000 ريال
مشخصات ناشر: 66950010موضوعاتي كه در اين كتاب پيگيري مي شوند عبارتند از هدف از خلقت انسان عبادت خداوند معرفت و ايمان به خداوند جايگاه امام و معرفت او معرفت امام عصر عل