مولف: سيد محمد ضياء آبادي
ناشر: بنياد بعثت
مترجم:
نوبت چاپ: چاپ پنجم / 1384
تعداد صفحات: 280
قيمت: 9000 ريال
مشخصات ناشر: تهران - سميه - شماره 109 تلفن: 88822374توسل (از ديدگاه لغت - طبيعت و فطرت - قرآن - روايات اهل سنت -روايات شيعه)- طرح شبهات و پاسخ به آن (شرك - استعانت از ميت - بدعت) شفاعت - اشاره كوتاه