مولف: دكتر عدنان درخشان
ناشر: انتشارات منير
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم 1384
تعداد صفحات: 59
قيمت: 5500 ريال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدين اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشكان واحد9 تلفن:77521836بررسي كوتاه وقايع تاريخي از بيست و سه روز پيش از غدير