مولف: سيدابراهيم سيد علوي
ناشر: موسسه انتشارات اميركبير
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 535
قيمت: 0 ريال
مشخصات ناشر:آشنايي با جريان وهابيت تاريخچه،حادثه ها و رويدادها(جنگها و درگيريها خصوصاً با والي مكه) اصول اساسي در پاسخ گويي به شبهات وهابي ها عقايد و پايه هاي