مولف: دكتر نادر فضلي
ناشر: انتشارات رايحه
مترجم:
نوبت چاپ: دوم 87
تعداد صفحات: 87
قيمت: 3950 ريال
مشخصات ناشر: خ 12 فروردين نبش روانمهر تلفن 66464735