بنا به نظر اهل سنّت، امامت يك فرد به چه روش‌هايي مي‌تواند منعقد شود؟

1- اختيار و انتخابِ اهل حلّ و عقد (به اين ترتيب كه اهل حلّ و عقد، بر امامت يك نفر اجماع كرده، با او بيعت كنند.)،

2- استخلاف و عهد (انتخاب امام قبل؛ يعني زماني كه امام و خليفه، احساس مي‏كند اجلش فرارسيده‏است، با مشورت اهل حلّ و عقد، يك نفر را انتخاب مي‏كند و براي عهده‏داري مقام امامت، او را جانشين خود مي‏كنديا اين كه امام يك جمعِ محدودي را تعيين كند تا از ميان خود يكي را به عنوان امام انتخاب كنند.)،

3- غلبه و قهر (به دست گيري امور جامعه از طريق قهر و زور)


سايت فطرت