اگر مكتب خلفا (مذاهب اهل تسنن) بر حق نبود، چرا اكثر مسلمانان به آن معتقد هستند؟

اگر تاريخ مطالعه شود، در كنار اكثريتي كه پيرو مكتب خلفا بودند ؛ همواره گروهي نيز وجود داشتند كه پيرو مكتب خلفا نبوده اند.

اين فرقه، بر اساس دستور پيامبر(ص) كه فرمودند: «به كتاب و عترت (اهل بيت) من متمسك شويد»، پيرو مكتب اهل بيت(ع) بوده اند. اين گروه چون فرماني از جانب خدا و پيامبر(ص) بر تبعيت از مكتب خلفا نداشتندو هيچ دليلي از قرآن بر اين متابعت پيدا نكردند، مذهب پيروي از قرآن و اهل بيت (ع) را انتخاب كردند.

آنها از زمان حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) (يعني پس از رحلت پيامبر)، مطابق اين روش عمل كردند. به عبارت ديگر، مكتب معتقد به پيروي از اهل بيت پيامبر(ص)، از زمان رحلت ايشان وجود داشته، يعني از آن زمان كه نه اشعري و نه هيچ كدام از مذاهب اربعه و نه پدران آنها وجود داشته اند.

براي دريافت اين كه چرا اكثريت مسلمانان از مكتب خلفا پيروي مي كنند، بايستي تاريخ بعد از پيامبر(ص) به دقت مطالعه كنيم تا از علت انحراف مسلمين از فرمان پيامبر(ص) و تسلط خلفاي غاصب بر جامعه ي اسلامي، آگاه شويم.

سايت فطرت