اگر شيعه به عدالت و اجتهاد روساي مذاهب اهل سنت از نظر علم و عمل، اجماع دارد؛ چرا به مكتب خلفا معتقد نيست؟

شيعه از مكتب خلفا پيروي نمي كند زيرا:

1- در كتاب خدا و سنت و سخنان پيامبر(ص)، هيچ امري مبني بر تبعيت از مذاهب اربعه وجود ندارد.

2- حتي اگر شيعه، براي روساي مذاهب اربعه جلالت و عظمت قايل باشد؛ اهل بيت پيامبر(ص) سزاوارتر از ايشان براي تبعيت هستند. آنها كساني هستند كه آيه ي تطهير در شانشان نازل شده و خداوند ايشان را از هرگونه رجس و خطايي پاك گردانيده است. رسول اكرم(ص) ايشان را «پرچم هاي هدايت»، «كشتي نجات» و «بقاياي آن حضرت در ميان امت اسلام» معرفي نموده است.

3- پيامبر(ص) درباره ي اهل بيت خويش فضايل بيشماري بيان كرده و در موارد بسياري، به تبعيت از ايشان امر نموده است؛ در حالي كه در باره ي روساي مذاهب اربعه، هيچ سخني نفرموده است.ايشان درباره ي اهل بيت خويش مي فرمايند:«از ايشان پيش نيفتيد كه هلاك مي شويد و از پيوستن به ايشان كوتاهي نكنيد كه نابود مي گرديد و به آنها چيزي نياموزيد كه از شما آگاه ترند. (الصواعق المحرقه /135، باب وصاياي پيامبر(ص))

4- خداوند در قرآن كريم به تبعيت از اهل بيت پيامبر(ص) امر كرده و فرموده است: «اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم» (نساء 5/59) و جز اهل بيت (ع) كه قرآن شهادت به پاكي و طهارت ايشان مي دهد، چه كسي مصداق اولي الامر است و مي تواند هم چون پيامبر(ص) مورد متابعت قرار گيرد و جز ايشان چه كسي هم سنگ پيامبر(ص) بوده و پيروي از او همانند پيروي از پيامبر(ص) است.

5- علاوه بر همه ي دلايل گذشته، مسلمانان سه قرن صدر اسلام، با توجه به اين كه در آن زمان روساي مذاهب اربعه هنوز به دنيا هم نيامده بودند؛ چگونه مي توانستند در احكام از ايشان تبعيت كنند؟ اين مذاهب كجا و مردم قرن هاي اول و دوم و سوم كجا؟ اشعري در سال 270، احمد حنبل در سال134، شافعي در سال 150، مالك در سال 95 و ابوحنيفه در سال 80 هجري ديده به جهان گشوده اند!!!

بنابراين شيعه از صدر اسلام پيرو خدا و پيامبر(ص) و متدين به مذهب اهل بيت(ع) بوده است.


سايت فطرت