چرا در قرآن آيه اي در مورد فضايل اهل بيت (ع) و وجوب مودت ايشان نيامده است؟

بايد به اين نكته توجه داشت كه حدود ربع قرآن، درباره ي اهل بيت(ع) مي باشد واين تعجبي ندارد ؛ زيرا اهل بيت و قرآن دو نيمه از يك چيزند كه از هم جدا نمي شوند. ابن عباس مي گويد: 300 آيه ي قرآن در مورد حضرت علي(ع) نازل شده است.
(الصواعق المحرقه/ 3 باب 9، ص76)

حال تعدادي از آيات كه در مورد فضايل اهل بيت (ع) نازل شده است، ذكر مي شود:

1- آن ها راسخون در علم هستند. خداوند درباره ي ايشان مي فرمايد:
« والراسخون في العلم يقولون امنا» «راسخان در علم مي گويند ايمان آورده ايم.»
(ال عمران 3/7)

2- « بر اعراف مرداني هستند كه همه را از سيمايشان مي شناسند.»
(اعراف 7/46)

3- «از مومنان، مرداني هستند كه به عهد خود با خدا به راستي وفا كردند. گروهي از آن ها وظيفه ي خود را به پايان رساندند (شهيد شدند) و گروهي منتظرند و هيچ تغييري در آن ها راه نيافته است.
(احزاب 33/23)

4- «صبحگاه وشامگاه، مرداني تسبيح اومي گويندكه معامله وخريد و فروش،آنها را از ياد خدا، اقامه ي نماز وپرداخت زكات بازنمي دارد؛ آنها از روزي كه قلب ها وچشم ها منقلب مي شوند،خوفناك هسنتد.»
(نور 24/37)

هم چنين در مورد واجب بودن مودت اهل بيت(ع) مي توان به آيه ي ذيل استناد كرد:
«قل لااسيلكم عليه اجرا الا الموده في القربي»
«بگو اجر و مودتي براي خود نمي خواهم مگر مودت اهل بيت و نزديكانم را.»
(انعام 6/90)


سايت فطرت