چرا علي(ع) در شوراي 6 نفره انتخاب عثمان شركت كرد؟

توضيح سوال: اگر امام در زمام داري ؛خود را منصوص تز جانب خدا و رسول ميدانست؛ پس چگونه در شوراي 6 نفره شركت كرد؟ آيا اين عمل اميرالمومنين(ع)نشانه ي تاييد شورا و عدم اعتقاد به حق الهي نيست؟

پاسخ:

1-واضح است كه شركت امام در شورا با اجبار و اكراه بوده چراكه عمر پس از تعيين افراد شورا به ابوطلحه ي انصاري دستور داد به همراه 50 نفرچنانچه هر يك از اين افراد در شورا شركت نكردند و يا راي اكثريت را نپذيرفتند گردن بزند

2-امام علي(ع) خود در اين رابطه به عموي خود فرمودند: اي عمو آيا نشنيدي كه بر منبر(عمر) چنين گفت:خداوند نبوت و خلافت را براي اين خاندان (بني هاشم) جمع نكرده است؟ پس خواستم با زبان خويش،خودش را تكذيب كند.

در نتيجه مردم بدانند كه سخن ديروزش (روز تشكيل سقيفه) دروغ و باطل بود و ما براي خلافت شايستگي داريم.

علل الشرايع ج1/ص203/باب134/ح 203

كتاب پيمان و پايداري-ص 220