خداوند متعال در آيه ۲۱۵ سوره بقره مي‏ فرمايد:

«در باره ماه حرام و كارزار كردن در آن از تو مي ‏پرسند. بگو كارزار كردن در آن بزرگ (گناه بزرگ) است.» بدان كه خداوند متعال در كتاب خويش چهار چيز را حرام (محترم و قابل احترام) نام نهاده است:
نخست مسجد مكه و در آيه ۱۴۶ سوره بقره مي‏ف رمايد: «و از جايي كه بيرون رفتي پس بگردان رويت را سوي مسجد الحرام.»

دوم كعبه است كه خداوند در آيه ۹۸ سوره پنجم (مايده) مي‏ فرمايد: «خداوند كعبه را محترم قرار داد براي قوام مردم.»

سوم شهر مكه كه در آيه ۹۴ سوره بيست و هفتم (نمل) مي‏ فرمايد: «جز اين نيست كه به من فرمان داده شده است كه بپرستم پروردگار اين شهر را كه حرام (محترم) گردانيد آن را.»

چهارم ماه‏هاي حرام است كه در سوره توبه فرموده است از ماهها چهار ماه حرام است و نيز در آيه يك صد و نود و يك سوره دوم (بقره) فرموده است «ماه حرام» و در آيه سوم سوره پنجم (مايده) فرموده است: «نشانه‏ هاي خداوند و ماههاي حرام را حلال نداريد. (حرمتش را مشكنيد)» وانگهي خداوند متعال ماه رجب را به حرمت و احترام تخصيص داده و در آيه ۱۱۵ سوره بقره فرموده است: «از تو مي‏ پرسند از ماه حرام و كارزار كردن در آن.»

روضة الواعظين / ترجمه مهدوي دامغاني ص762
شيعه نيوز