اگر موارد ذيل محقق شده باشند مي‌توان گفت اميرالمؤمنين عليه السلام از دستگاه خلافت رضايت داشته‌اند:


1-گزارشهاي معتبر تاريخي از سخنان مردم آن دوره رضايت ايشان را نقل كرده باشند.

2- ايشان در برابر آنچه رخ داده كاملاً سكوت نموده باشند بگونه‌اي كه بتوان اين سكوت حضرت را نشانه رضايت ايشان از وضع موجود تعبير كرد

3- ايشان در جهت تاييد حاكميت خليفه عبارات روشن و واضحي داشته باشند.

4- ايشان عملا در تقويت پايه هاي حاكميت خليفه شركت كرده و رفتارهاي آشكار و روشني داشته باشند.
5- برخورد حاكميت با حضرت بگونه اي باشد كه از آن روابط حسنه و رضايت استفاده شود .

اگر در بررسي تاريخ صدر اسلام مشاهده كنيم كه هيچ يك از موارد فوق رخ نداده است بنابراين هيچ زمينه‌اي براي طرح موضوع رضايت اميرالومنين عليه السلام از خلفا باقي نمي‌ماند.

منبع: وبلاگ مختصر و مفيد
با تصرف

شيعه نيوز