چگونه اجماعي براي انتخاب خليفه صحيح است؟

توضيح سوال: تعريفي ديگر توسط برخي از علما اهل سنت(جرجاني) بر اي اجماع آورده شده كه اجماع يك نفر يا دو نفر كافي است و دليل صحت اين مطلب را شيو ه به خلافت رسيدن ابوبكر و عثمان مي داند كه كسي هم به آن اعتراضي نكرده است. 1


پاسخ 1: اينكه كسي به آن اعتراض نكرده كذب محض است. زيرا حتي كساني هم كه قايل به وقوع اجماع براي خلافت او هستند, تصريح دارند كه علي(ع) فاطمه زهرا (ع) وبني هاشم وسعدبن عباده و گروهي از بزرگان صحابه مثل سلمان ابو ذر مقداد و... به اين امر اعتراض شديد نمودند. ابن حزم اندلسي مي گويد((لعنه الله علي كل اجماع يخرج عنه علي بن ابيطالب ومن بحضرته من الصحابه)) 2

پاسخ2: پيامبر فرمودند((لا تجتمع امتي علي الخطا))3 امت من هرگز برخطا اجتماع نمي كنند. اين عبارت رسول خدا نشان مي ده كه هرگز خطايي در امت اسلام واقع نمي شود كه همه امت اسلامي به آن راضي باشند در واقع نشان مي دهد اين امر (يعني انتساب ابوبكر و عمر و عثمان) امر اجماعي نبوده است. از مصاديق مخالفان امت اسلامي, غير از علي (ع) و بزرگان صحابه, اعتراض شيعه به اين انتخاب است.

پاسخ 3: اگر اجماع يك نفر برانتخاب فردي به خلافت صحيح باشد چرا دستور پيامبرخاتم در اين امر مطاع نباشد كه علي (ع) را به خلافت برگزيد. پاسخ 4: اين شيو ه از انتخاب هر چند مستند به انتخاب خليفه اول توسط خليفه دوم و انتخاب خليفه سوم براساس انتخاب (اجماع) عبدالرحمن باشد ام, عقلا غير قابل قبول است و اساسا نمي تواند نام اجماع را بگيرد و مخالف تعاريف متعدد و عقلاني علما اهل سنت در مورد اجماع است.


1 -شرح مواقف /ج4/ص352/المقصد الرابع في الامامه ومباحثها
2 -المحلي /ج9/ص345 احكام الوصايا در مساله 1767
3 -الملل و النحل /ج1/ ص11

سايت فطرت