سؤال يهوديان خيبر از ابوبكر

راوي گويد به نزد آن حضرت آمدند و جريان را از اول تا آخر عرض كردند و تورات را هم چنان گشاده به همراه داشته اميرالمؤمنين به آنان فرمود: اگر پاسخ اين پرسش‌ها را آن چنان كه خودتان مي‌دانيد بگويم اسلام را خواهيد پذيرفت؟

يكي از صادقان آل محمد مي‌فرمايد دو تن از يهوديان خيبر كه تورات را گشوده با خود داشتند به قصد ملاقات پيغمبر آمدند وقتي آمدند ديدند پيغمبر از دنيا رفته، پس به نزد ابي بكر آمدند و گفتند ما آمده بوديم و مقصود ما ديدار پيغمبر بود تا از او سؤالي بكنيم اكنون مي‌بينيم كه او از دنيا رفته ابو بكر گفت: سؤال شما چيست؟

گفتند ما را خبر ده از يكي و دو سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و بيست و سي و چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود و صد.

ابو بكر گفت: در اين باره چيزي نزد من نيست به خدمت علي ابن ابي طالب برسيد، راوي گويد به نزد آن حضرت آمدند و جريان را از اول تا آخر عرض كردند و تورات را هم چنان گشاده به همراه داشته اميرالمؤمنين به آنان فرمود: اگر پاسخ اين پرسش‌ها را آن چنان كه خودتان مي‌دانيد بگويم اسلام را خواهيد پذيرفت؟ عرض كردند: آري

حضرت بيان كردند: اما يك او خداي يكتا است كه شريك ندارد.

و اما دو فرموده خداي عز و جل است(سوره نحل آيه ۵۱) دو خدا براي خود نگيريد كه خدا فقط يكي است.

و اما سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت فرموده خداي عز و جل است در قرآنش در باره اصحاب كهف (سوره كهف آيه ۲۲) گويند كه اصحاب كهف سه نفر بودند كه چهارميشان سگ آنان است و گويند پنج نفرند ششمي آنان سگشان است و اين گفتارشان سگ به تاريكي انداختن است و مي گويند كه هفت نفر بودند و هشتمي آنان سگشان است.

و اما نه فرمايش خداي عز و جل است در قرآن است (سوره نمل آيه ۴۸) نه طايفه در شهر بودند كه در زمين فساد مي‌كردند و اصلاح نمي‌نمودند.

بيست فرموده خداي عز و جل است (سوره انفال آيه ۶۵) اگر بيست نفر از شما پايدار باشد به دويست نفر پيروز خواهد شد.

و اما ده فرموده خداي عز و جل است (سوره بقره آيه ۱۹۶) اين ده روز تمام و او بيست فرموده خداي عز و جل است (سوره انفال آيه ۶۵) اگر بيست نفر از شما پايدار باشد به دويست نفر پيروز خواهد شد و او سي و چهل فرموده خداي عز و جل است در قرآن (سوره اعراف آيه ۱۴۲) ما به موسي سي شب وعده داديم و با ده شب ديگر كاملش كرديم تا وعده پروردگارش چهل شب كامل گرديد.

و اما پنجاه فرموده خداي عز و جل است در قرآنش (سوره معارج آيه ۴) در روزي كه اندازه‌اش پنجاه هزار سال است.

و اما شصت فرموده خداي عز و جل است در قرآنش (سوره مجادله آيه ۴) كسي كه نتواند شصت در مانده را طعام دهد.

و اما هفتاد فرمايش خداي عز و جل است در قرآنش (سوره اعراف آيه ۵۵) موسي از ميان قوم خود هفتاد نفر براي وعده‌گاه ما برگزيد.

پنجاه فرموده خداي عز و جل است در قرآنش (سوره معارج آيه ۴) در روزي كه اندازه‌اش پنجاه هزار سال است.

و اما هشتاد فرموده خداي عز و جل است در قرآنش (سوره نور آيه ۴) آنان كه زنان شوهردار را متهم به زنا مي‌كنند و چهار نفر گواه بر گفتار خود ندارند هشتاد تازيانه به آنان بزنيد.

و اما نود فرموده خداي عز و جل است در قرآنش (سوره ص آيه ۲۳) اين برادر من است كه نود و نه گوسفند دارد.

و اما صد فرموده خداي عز و جل است در قرآنش (سوره نور آيه ۲)هر زن زناكار و مرد زناكار را به هر يك صد تازيانه بزنيد)

راوي گويد هر دو يهودي بدست اميرالمؤمنين اسلام را پذيرفتند.


منبع: تبيان برگرفته از كتاب"صفات پسنديده و نكوهيده"اثر شيخ صدوق(ره)

شيعه نيوز