1. گناهان پنجاه ساله زاير بخشيده ميشود. ص 416(امام صادق عليه السلام)

2. خداوند از زاير راضي و خشنود ميشود. ص 419(امام صادق عليه السلام)

3. موجب جلب روزي ميشود. ص 416(امام صادق عليه السلام)

4. فرشتگان اطراف زاير را گرفته و تقديسش ميكنند. ص 431(امام صادق عليه السلام)

5. پيامبرصلي الله عليه و آله و ايمه عليهم السلام براي زاير دعا ميكنند. ص 411و419(امام صادق عليه السلام)

6. مال و داراييش زياد ميشود. ص 415و421(امام صادق عليه السلام)

7. براي هر درهم خرجده هزار درهم براي او ذخيره ميشود. ص 417و418(امام صادق عليه السلام)

8. جايگاه زايربهشت است. ص 471(امام صادق عليه السلام)

9. اگر زيارت را ترك كنددر قيامت حسرت ميخورد. ص 411(امام صادق عليه السلام)

10. كسي كه قدرت به زيارت داشتهنرودعاق پيامبرصلي الله عليه و آله و اهل بيت ميشود. ص 416(امام صادق عليه السلام)

11. رسول خداصلي الله عليه و آله به زاير سلام ميرساند. ص 431(امام صادق عليه السلام)

12. اگر نزد قبر 2ركعت نماز بخواندهرچه بخواهد خدا به او ميدهد. ص 403و421(امام صادق عليه السلام)

13. اگر از فرات غسل كند و زيارت كندهمه گناهانش بخشيده ميشود. ص 404(امام صادق عليه السلام)

14. زيارت آن حضرتاحسان به رسول خداصلي الله عليه و آله و اهل بيت است. ص 415و421(امام صادق عليه السلام)

15. نيازمندي ها و حوايج زيارت كننده برآورده ميشود. ص 478(امام صادق عليه السلام)

16. علي عليه السلام همراه زاير فرشته اي ميفرستد كه از صراط راحت عبور كند. ص 400(امام صادق عليه السلام)

17. به زاير گفته ميشود از ابتدا عمل را شروع كنگناهان گذشته ات آمرزيده شد. ص 431(امام صادق عليه السلام)

18. بعد از خداحافظي از خانواده براي زيارتبا اولين گام تمام گناهانش بخشيده ميشود. ص 432(امام صادق عليه السلام)

19. خداوند ميفرمايند:از من بخواه تا عطا كنممرا بخوان تا اجابت كنم. ص 432(امام صادق عليه السلام)

20. وقتي زاير غسل ميكندپيامبرصلي الله عليه و آله ميفرمايند:اي مسافر خدا بشارت باد به شما كه در بهشت با من هستيد. ص 434(امام صادق عليه السلام)

21. اميرالمؤمنين عليه السلام نداميدهد:من ضامنم كه حوايج شما را برآورده نموده و بلا را در دنيا و آخرت از شما دفع كنم. ص 434و501(امام صادق عليه السلام)

22. روز قيامت خداوند حافظ زاير امام حسين عليه السلام است. ص 436(امام صادق عليه السلام)

23. پيامبرصلي الله عليه و آله با زاير از طرف راست و چپ ملاقات نموده تا بلاخره به اهل خود بازگردد. ص 434(امام صادق عليه السلام)

24. اهل آسمان براي زاير دعا ميكنند. ص 411(امام صادق عليه السلام)

25. حضرت زهراسلام الله عليها براي زاير طلب آمرزش ميكند. ص 386و411(امام صادق عليه السلام)

26. چهارهزار فرشته زاير را مشايعت ميكنند و در بيماري از او عيادت ميكنند. ص 387(امام صادق عليه السلام)

27. هر روز هفتادهزار فرشته براي زايرين دعا ميكنند. ص 421(امام صادق عليه السلام)

28. هفتادهزار فرشته كه يك ركعت نمازشان هزار ركعت نماز انسانهاستثواب نمازشان را هديه به زوار ميكنند. ص 393(امام صادق عليه السلام)

29. زيارت هر امام وفا به عهد و حسن اداء وظيفه محسوب ميشود. ص 396(امام صادق عليه السلام)

30. حاجي كه زيارت امام حسين عليه السلام نرفتهحق خدا و رسول را ترك كرده است. ص 634(امام صادق عليه السلام)

31. احدي در قيامت نيست مگر آرزو ميكند از زوار امام حسين عليه السلام باشد. ص 441و468(امام صادق عليه السلام)

32. زوار امام حسين عليه السلام در قيامت بر سفره اي از نور مي نشينند. ص 442(امام صادق عليه السلام)

33. ملايكه صورت زوار را مسح ميكنند. ص 443(امام صادق عليه السلام)

34. خداوند تعالي هر صبح و شب از طعام بهشت براي زوار امام حسين عليه السلام نازل ميفرمايند. ص 443(امام صادق عليه السلام)

35. زاير بر سر سفره هاي بهشتي با پيامبر و اميرالمومنين عليه السلام هم غذا ميباشد. ص 447(امام صادق عليه السلام)

36. ايام زيارت امام حسين عليه السلام جزء عمر زاير شمرده نميشود و از اجلشان محسوب نميشود. ص 445(امام صادق عليه السلام)

37. زوار قبل از همه داخل بهشت ميشوند. ص 449(امام صادق عليه السلام)

38. زاير امام حسين عليه السلام كه عارف به حق آن حضرت باشدخداوند گناهان گذشته و آينده اش را بيامرزد. ص 450(امام كاظم عليه السلام)

39. كسي كه به زيارت قبر حسين عليه السلام برود و به حق آن حضرت آگاهي داشته باشد مانند كسي است كه سه حج با رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم انجام داده باشد. ص 460(امام صادق عليه السلام)

40. اگر مردم ميدانستند كه در زيارت قبر حسين عليه السلام چه فضل و ثوابي است حتما از شوق و ذوق قالب تهي ميكردند. ص 267(امام صادق عليه السلام)

41. اگر در طول سال زاير بميردفرشتگان رحمت الهي بر سرش حاضر شده و او را غسل داده و كفن نموده و برايش استغفار و طلب آمرزش كرده و تا قبرش مشايعتش نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشايش ايجاد كرده و از فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف دو فرشته منكر و نكير بر حذرش مينمايند. ص 498(امام صادق عليه السلام)

42. نامه زاير در قيامت به دست راستش داده ميشود. ص 468(امام صادق عليه السلام)

43. زيارت امام حسين عليه السلام افضل اعمال است. ص 479(امام صادق عليه السلام)

44. زاير مانند كسي است كه رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم را زيارت كرده است. ص 483(امام صادق عليه السلام)

45. اگر زايرعارف به حق امام باشدخداوند او را در اعلي عليين قرار ميدهد. ص 484(امام صادق عليه السلام)

46. سختي جان دادن براي زاير آسان ميشود. ص 491(امام صادق عليه السلام)

47. زيارترزق و روزي را زياد و عمر را طولاني ميكند. ص 494(امام صادق عليه السلام)

48. اگر سال بگذرد و شخص زيارت نرودخداوند يك سال از عمر او كم ميكند.بعضي سي سال زودتر از عمر واقعي خود ميميرند. ص 495(امام صادق عليه السلام)

49. زاير نميميرد مگر سعيدو در زمره سعدا قرار ميگيرد. ص 498(امام صادق عليه السلام)

50. زيارت باعث شفاعت پيامبر ميشود. ص 503(امام صادق عليه السلام)

51. زيارت ثوابِ: الف:يك عمره دارد. ص 507(امام رضا عليه السلام) ب:22عمره دارد. ص 507(امام صادق عليه السلام)

52. زيارتثوابِ: الف:يك حج دارد كه با رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم بجاآورده باشد.ص513(امام صادق عليه السلام) ب: تا 10حج ثواب نقل شده است.ص 528 تا 20 و 80حج به همراه پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم و 50حج نقل شده است.ص 543 تا هزارحج و هزارعمره مقبول نقل شده است.ص 544

53. اين زيارت حج افراد ضعيف محسوب ميشود تا قوي گردند و به مكه بروند.ص524و537(امام رضا عليه السلام)

54. امام صادق عليه السلام از مردي به نام شهاب سوال فرمودند:اي شهاب چندبار به حج رفته ايعرض كرد:19بار. فرمودند:آن را به بيست حج كامل كن تا آن را برايت معادل يك زيارت امام حسين عليه السلام حساب كنند.ص535

55. ثواب آزاد كردن هزار بنده در راه خدا را ميدهند. ص 546

56. ثواب زاير مانند كسي است كه هزار اسب را زين نموده و لجام زده در راه خدا با آنها جهاد كرده باشد. ص 547

57. خداوند تبارك وتعالي قبل از اهل عرفاتبه زوار امام حسين عليه السلام تجلي كرده و حوايج آنها را برآورده و گناهانشان را مي آمرزد. ص 547(امام صادق عليه السلام)

58. زاير امام حسين عليه السلام در روز قيامتصد نفر كه همگي اهل دوزخ بوده و در دنيا از مسرفين بودند را شفاعت ميكند. ص 548(امام صادق عليه السلام)

از كتاب كامل الزيارات/ ابن قولويه قمي

ترجمه مرحوم آيت اله ذهني تهراني/چاپ7/انتشارات پيام حق

فطرت