جواد الايمه (ع) و نقد سه روايت

در الاحتجاج طبرسي آمده است كه مامون در پي ازدواج دخترش ام الفضل با امام جواد (عليه السلام) در مجلسي حاضر بود كه امام جواد به اتفاق يحيي بن اكثم و گروهي از نزديكان و اطرافيان مامون حضور داشتند...

آنگاه يحيي بن اكثم گفت:
روايت شده كه ابوبكر و عمر بن خطاب در زمين همچون جبراييل و ميكاييل در آسمانند.
امام (ع) فرمود:
در اين روايت نيز بايد دقت شود زيرا جبراييل و ميكاييل دو فرشته مقرب خدا هستند كه مطلقا ً خدا را معصيت نكرده و حتي با يك گناه از طاعت او سر نپيچيده اند حال آنكه آنها به خداوند عز وجل شرك ورزيده اند اگر چه پس از شرك اسلام آورده باشند ولي بيشتر عمر آنها به شرك گذشته است و محال است كه به آن دو فرشته تشبيه شده باشند.

آنگاه يحيي بن اكثم گفت:
همچنين روايت شده كه آنها سروران سالمند بهشتند در اين مورد اي ابو جعفر چه مي گويي
حضرت فرمود:
اين خبر نيز صحيح نيست زيرا در ميان اهل بهشت پير و سالمند وجود ندارد اين خبر را بني اميه در برابر آنچه از پيامبر (ص) درباره حسن و حسين و اينكه آن دو سرور جوانان بهشتي هستند وضع كرده اند.

يحيي گفت:
روايت شده است كه پيامبر (ص) فرمود: اگر من مبعوث نشده بودم عمر بن الخطاب به پيامبري مي رسيد.
امام (ع) فرمود:
كتاب خدا از اين حديث راست تر است خداوند متعال در كتابش مي فرمايد:
(( و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح))
خداوند از همه پيامبران پيمان و عهد گرفته است و چگونه ممكن است پيمانش را عوض كند و همه پيامبران حتي يك لحظه به خدا شرك نورزيده اند و چگونه مي شود كه خداوند كسي را كه مشرك بود و بيشتر عمر خود را در شرك به خدا گذرانده مبعوث كند


ترجمه كتاب"ايمه اثنا عشر"با نام"زندگي دوازده امام"ج 2 ص 462
نويسنده: هاشم معروف الحسني
مترجم: محمد مقدس
انتشارات امير كبير


سايت فطرت