اصالت قرآن و عدم اعتقاد به تحريف آن در بين شيعيان

1-قرآن در ميان شيعيان فقط يكي است

((شيعيان گروهي اندك نيستند كه در يك روستاي دور افتاده زندگي كنند بلكه در اكثر كشورهاي اسلامي زندگي مي كنند. و در بعضي كشورها اكثريت مسلمانان را تشكيل مي دهند. در ميان هزاران مسجد و حسينيه و حوزه علميه و كتابخانه و خانه هاي صدها ميليون شيعه تنها يك قرآن يافت مي شود و همين امر گواه آن است كه شيعيان اعتقادي به تحريف قرآن ندارند.))

2-قرآن ميزان سنجش معارف تشيع است

((شيعيان به تبعيت از پيامبر و ايمه معصومين معتقدند قرآن به منزله ميزان و مقياس سنجش روايات و جدا كردن روايت صحيح از جعلي است. امام صادق(ع) از پيامبر اكرم نقل فرمودند: اي مردم هر خبري كه از من به شما مي رسد و موافق كتاب خداست من گفته ام و آنچه به شما مي رسد و مخالف كتاب خداست من نگفته ام. شيعيان كه معتقد به وجود چنين معياري هستند هرگز نمي توانند به تحريف قرآن اعتقاد داشته باشند.))

3-قرآن دليل حقانيت مذهب تشيع است

((زيرا بسياري از آيات آن بر خلافت علي و فرزندانش و شيعيانش دلالت دارد. و دليل اصالت تشيع است.))

4-قرآن و اهل بيت دويار جدا نشدني در مكتب تشيع هستند

((از اساسي ترين اعتقادات شيعيان لزوم تمسك به ثقلين است. كه به صورت متواتر و از طريق فزيقين نقل شده است. و قرآن به اهل بيت دعوت مي كند و اهل بيت به قرآن. و در اعتقاد شيعيان ايندو تا روز قيامت از هم جدا نمي شوند.))

5-تكريم قرآن توسط شيعيان

((در فقه شيعيان و در اعتقاد آنان مس قرآن بدون طهارت و نيز اهانت به آن به هر شكل كه باشد مانند قرار دادن آن در جاي نامناسب و دراز كردن پاها در برابر آن و.. جايز نيست. و اگر نجاستي با قرآن تماس پيدا كند بر ما واجب است كه كتاب الهي را تطهير كنيم و..))

6-اهميت قرآن در تاليفات شيعيان

((شيعيان با آنكه يك پنجم جمعيت مسلمانان را تشكيل مي دهند يك سوم كل كتابهايي را كه پيرامون قرآن تاليف شده است به خود اختصاص داده اند و اين نشان دهنده اهميتي است كه به كتاب الهي مي دهند.))

نويسنده: آقاي جعفر سبحاني

ارسال شده توسط"ققنوس"