لعن كردن خيلي بد است؟

اصلاً همه چيز را از اول بررسي كنيم.
يا بهتر است بايك مثال شروع كنيم.
فرض كن از موقعيت اجتماعي خوبي برخورداري، خانه داري، ماشين داري، احترام و آبرو داري.
هم از دوستانت راضي هستي هم آنان از تو.
خلاصه همه چيز رو به راه است.
روزي يك همسايه قلدر در محله ي شما پيدا مي شود. روز اول ماشينت را مي دزدد. روز دوم شيشه هاي خانه ات را مي شكند. روز بعد تو را در كوچه و خيابان مي زند. همسر و فرزندت جرات نمي كنند از خانه بيرون بيايند... محكمه اي هم نيست تا به آن پناه ببري.
چندي بعد خانه ات را به زور از تو مي گيرد و در يك كلام تمام آنچه از امكانات و آبرو و... داشتي از دستت مي رود.
اگر بگويي براي تظلم خواهي به درگاه خداوند شكايت نمي كني، حرفت را باور نمي كنم.
اگر بگويي لب به ناله و نفرين باز نمي كني، سخنت را نمي پذيرم.
حالا تا صبح بگو لعن و نفرين كردن خيلي كار بدي است! و اگر كسي اين كار را انجام بدهد متمدن نيست و بايد مسخره اش كرد!!

***
إِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيناً(احزاب 57)
آنان كه خدا و پيامبرش را بيازارند،لعنشان نمود خداي آنها را در دنيا و آخرت، و آماده نمودشان عذابي خار كننده

فطرت