وقت بارش است

در گاه تنهايي،در جمع.در وقت سنگدلي بين آدم ها.در جايي كه عاطفه ها ساكت مي ماند.در جايي كه نياز داري ولي ديگران غم به خود راه نمي دهند.آنجا كه دعايت هم بر مي گردد.
مشكلي هست.گرهي.سدّي.بهترين كار پاك شدن است.وقت بارش است.بايد آسمان دل و صفحه ذهن پاك شود.پاك پاك.شفاف مثل شيشه.حتي لكه هاي ريز را بايد گرفت.و با واسطه،يا هديه،به آستان خدا رفت.
رمضان ماه پاك شدن است.زلال شدن و از خدا خواستن.و بهترين واسطه يا هديه،چيزي است كه او مي پسندد.محبوب ترين نزد اوست.پس با زبان تسبيح و شكر و سپاس آنچه او بر تو خواسته،بر آستانش سر بساي و عرضه بدار:

خدايا به حق محمد و آل محمد...

خدايا به حق علي...

خدايا به حق فاطمه...

خدايا به حق امام زمان،پيشواي من

و او كريم است

......

ماه مبارك