امام زمان(عج) در انجيل(2)

در انجيل مرقس به نقل از حضرت عيسي باب 13 آيات 30 تا 37 اين گونه آمده است:
«ولي از آن روز و ساعت غير از پدر(1) هيچ كس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بيدار شده، دعا كنيد! زيرا نمي دانيد كه آن وقت كي مي شود.»
«مثل كسي كه عازم سفر شده، خانه ي خود را وا مي گذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر يكي را به شغلي خاص مقرر نمايد و دربان را امر فرمايد كه بيدار بماند پس بيدار باشيد. زيرا نمي دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مي آيد. در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد. اما آنچه به شما مي گويم به همه مي گويم، بيدار باشيد!.»
***
1) مقصود از تعبير پدر در انجيل هاي تحريف شده ي موجود، خداي متعال است.