شمشير برهنه ي خدا
برادران سني مذهب به خالد بن وليد مي گويند: شمشير برهنه ي خدا.

از جمله سلحشوري هاي شمشير برهنه ي خدا در نقل فردي به نام سالم است كه از قول پدرش مي گويد:

پيامبر صلي الله عليه و آله خالد ابن وليد را به سوي قبيله بني جذيمه فرستاد و آنها را به اسلام دعوت كرد. آنان نمي توانستند درست كلمه (اسلام آورديم)را تلفظ كنند، لذا به جاي آن شروع كردند به گفتن (صبأنا صبأنا). خالد شروع كرد به كشتن و اسير كردن آنها، و هر اسيري از آن ها را به يكي از ما داد تا اينكه روزي خالد دستور داد تا هر كس اسير خود را به قتل برساند گفتم: به خدا سوگند! من اسيرم را نمي كشم و نيز نبايد هيچ يك از اصحاب هم اسيرش را به قتل رساند تا اين كه بر پيامبر صلي الله عليه و آله وارد شده و جريان را به او رسانديم. حضرت در آن هنگام دست هاي خود را بالا برده و به خدا عرض كرد: بار خدايا من از آنچه خالد انجام داده به تو پناه مي برم. و اين جمله را دو بار تكرار كرد.

(صحيح بخاري، ج4، ص1577 و ج3 ص 1157، ح 4084.)

فطرت