فقط علماي اهل سنت بخوانند(9)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

انبياء هم مثل ديگران ارث باقي مي گذارند

بزرگ شما در فلان روز گفت انبياء ارث نمي گذارند. او اين را گفت تا بتواند به راحتي حق ديگران را غصب كند!
پيامبران ارث مي گذارند محمد ابن حرير بن يزيد طبري، در كتاب مشهورش كه به تفسير طبري شهرت دارد. در تفسير آيه6 شريفه سوره مريم (يَرثُني و يَرثُ مِن آل يعقوب) با شاره به 4 سند مختلف مي نويسد:» حضرت ذكريا گفت: خدايا به من فرزندي عطا كن كه پس از وفاتم مال مرا به ارث ببرد و وارث نبوت آل يعقوب گردد!(1)
جلال الدين سيوطي در تفسيرش به نام الدر المنثور نقل مي نويسد: فريبي از بن عباس نقل مي كند ذكري فرزندي نداشت و از پروردگارش خواست،خديا براي من از توخودت ولي وارثي مرحمت فرما تا از من ارث ببرد.(2)
ابن عباس گويد: منظور ذكري اين بود كه از مال او ارث برد ؛ تا مال وي در راه باطل قرار نگيرد فخر رازي در ذيل آيات 5 و6 سوره مريم، مقصود از ارث را ارث مالي بيان مي كند و مي نويسد: كسي كه لفظ ارث را حمل بر مال كرده است به نقل و عقل استدلال مي كند.. اما نقل {كه تأييد بر ارث مادي است} – سخن پيامبر مي با شد كه مي فرمايد خدا رحمت كند ذكريا را كه فرزندي نداشت كه از او ارث برد. ظاهراً اين حديث دلالت مي كند كه مقصود از ارث مال است.

فطرت