بخيل نباش

نامردي نكن!غدير را براي خودت نگه ندار!
از غدير براي مردم هم بگو.
از امير غدير. از فرمانراويي اش. از صلابتش

از اين كه مي تواني به او اعتماد كني.مثل يك پدر.مثل يك كوه
بگو كه تضمينش را خدا داده.بگو ردخور ندارد.
بگو و بخيل نباش...

بگو شايد يكي در اين شهر خواست كه از بركه ي غدير جرعه اي برگيرد...

به نقل از وبلاگ"من هم شيعه هستم"