اين‌ها با هم فرق نمي‌كنند!

يزيد يا معاويه يا خلفاي سه گانه يا ابوسفيان و يا خلفاي عباسي اين‌ها هيچ‌كدام باهم فرق ندارند و چه بسا در ميان آن‌ها از يزيد بدتر هم بوده باشد.
بنابراين تنها يزيد نبود كه ريشه ي اسلام را هدف قرار داده بود.
مواظب باش چرت و پرت نگويي!
نكند ديگران را منزه از خطا و فقط يزيد را فلان فلان شده نشان بدهي!

يزيد در حال نهايي كردن كاري بود كه گذشتگان او سنگ بنايش را گذاشته بودند يا بهتر بگويم يزيد داشت سقف خانه‌اي را مي‌ساخت كه ستون‌ها و ديوارهايش را نفرات قبل از او ساخته بودند و اگر اين بنا به پايان مي رسيد خط و مرز خلافت غصبي از امامت واقعي ديگر مشخص نبود...

فطرت