بازهم مُهر

اگر من سرم را روي مهر بگذارم و سجده كنم از نظر عده اي شرك محسوب مي شود
اين بدان معناست كه در ديد آن ها تماس پيشاني با مُهر يعني پرستيدن مُهر.
بنابراين از اين به بعد مراقب باشيد:

1-هيچ شييي با پيشاني شما تماس پيدا نكند.
2-هركس پيشاني شما را بوسيد لبانش را ببُريد تا درس عبرتي باشد براي ديگران.
3-اگر پيشاني شما عرق كرد بگذاريد خودش خشك شود.
4-حتي المقدور در هنگام سجده، سر را ميان زمين و هوا نگه داشته، فاصله‌ ايمني پيشاني تا زمين را حفظ كنيد، به هرحال كار از محكم‌كاري عيب نمي‌كند

با ما تماس بگيريد

فطرت