فقط علماي اهل سنت بخوانند(15)

شما بزرگان اهل سنت، انتخاب خليفه‌ي بعد از نبي -ص- را منوط به آراي مردم مي‌دانيد و البته آن را خصوصي‌تر مي‌كنيد و مي‌گوييد:
اهل حل و عقد (1) بايد خليفه را انتخاب كنند


پس چرا ابوبكر راساً و شخصاً نسبت به انتخاب خليفه بعد از خود اقدام كرد؟
نه مشورتي نه اهل حل و عقدي نه نخبه‌اي...

مرگ فقط براي همسايه خوش است؟
چطور نبي اكرم صلي الله عليه و آله حق چنين انتخابي نداشتند، اما او كه به قول شما خليفه‌ي اول ايشان بود چنين حقي داشت؟

دست مريزاد به انصافتان!
-------------------------------------------------

(1) اهل حل و عقد در دهخدا: معتمد مردمان. كساني كه سررشته ٔ كاري را در دست دارند. كساني كه زمام كار بدست آنهاست

فطرت