مرده پرستي!

مرده پرستي يعني:
يك جسم مرده، بي‌حركت و... را خالق مستقل و مطلقي براي تمام عالم و آدم و پروردگار جهانيان بداني كه عبادتش واجب است! (البته جمله فوق به اين معني نيست كه زنده پرستي اشكالي ندارد بلكه سخن ما پيرامون يك موضوع ديگر است)

شيعيان در مورد از دنيا رفته‌گان چه مي‌گويند:
وقتي كسي مي‌ميرد، در واقع جسم او مرده‌است، اما روحش كماكان زنده‌است و اگر خدا بخواهد، آن روح مي‌تواند دانا و بيناي عالم اجسام باشد. او هم‌چنين مي‌تواند خدا را بخواند، دعا كند و...

آيا فقط و فقط اجساد زنده(جسم آدم‌ها و موجودات) مي‌توانند وسيله و ياري‌رسان باشند؟
خير! همان‌طور كه خداوند به وسيله‌ي پدر، كودك را روزي مي‌دهد به وسيله‌ي ملايكه يا ديگر موجودات، امور را سامان و مخلوقاتش را ياري مي‌دهد.
بنابراين واسطه‌ها الزاماً ديدني نيستند. همان‌طور كه ارواح ديدني نيستند.

فطرت