گريه بر بهشتيان ممنوع!

مسعود گفت: چرا براي امام حسين [عليه السلام] گريه مي كني؟
چيزي نگفتم
بازهم مسعود گفت: او الآن به بهشت رفته است و از نعمت هاي خدا شاد و خوش‌حال است. تو هم بايد شاد باشي نه ناراحت و گريان!
بازهم چيزي نگفتم

شش ماه بعد، وقتي پدر مسعود را خاك مي‌كردند، بالاي قبر پدر سخت گريه مي‌كرد و با بي‌تابي اشك مي‌ريخت.
با خودم گفتم: بيچاره پدرش حتماً جهنمي بوده! وگرنه اين فرزند، با عقيده‌اي كه دارد بايد به جاي گريه كردن بخندد و شادي كند!

در راه بازگشت باز با خودم گفتم: اما تا ياد دارم پدرش آدم بدي نبود!

فطرت