چه خاكي بر سرمان بريزيم؟

چه خاكي بر سرمان بريزيم؟ در مورد پسر حرفي نزن چون پرونده‌ي پدر رو مي‌شود. اصلاً تو چه‌كار داري كه يزيد چه كرده؟ حالا يك اشتباهي مرتكب شده، شايد توبه كرده باشد. بي‌خود كرده‌اي كه عزاداري مي‌كني. حرف همان است كه من مي‌گويم. لعن و عزاداري ممنوع! هي عزا و عزا و زعزا كه چه بشود؟ هي تكرار مي‌كني و تكرار مي‌كني، نمي‌گويي با اين كار تو گذشتگان يزيد مورد اتهام قرار مي‌گيرند؟ آن‌وقت اگر گذشتگان يزيد زير سؤال بروند مي‌داني چه مي‌شود؟ فكرش را كرده‌اي ما چه خاكي بايد برسرمان بريزيم؟!

منبع: وب‌سايت اسلام تكس