منطق وهابيت درمورد صحابه

هر چه ما بگوييم همان است. بالا بروي، پايين بروي و يا حتي خودت را هم بكشي حرف تغيير نمي‌كند. آن‌ها هر اشتباهي هم كه كرده باشند، هر حرف غلطي هم كه زده باشند و حتي اگر به‌جان هم افتاده باشند و هم‌ديگر را كشته باشند بازهم بهشتي هستند و عادل هستند و هزار هزار صفت مثبت ديگر. حتي اگر آن‌ها قرآن را انكار كرده باشند و در پي حدف سوره‌هاي قرآن هم برآمده باشند، بازهم جايشان بهشت است. اين منطق ما (اهل وهابيت) در مورد صحابه است.


منبع: اسلام تكس