شاه‌كار ديگري از ابن تيميه

بازهم شاه‌كاري از ابن تيميه. بزرگي از بزرگان اهل وهابيت كه البته برخي از اهل سنت او را رد كرده‌اند. منطق جناب ابن تيميه اين است:
تباني و دروغ در صحابه راه ندارد مگر آن‌كه بخواهند مناقبي از مناقب اميرمؤمنان عليه السلام را نقل كنند. صحابه انسان‌هايي معصوم از دروغ هستند مگر آن‌كه فضايلي از فرزند ابيطالب عليهماالسلام را نقل كنند.
خلاصه كه اين ابن تيميه خيلي خوب رخ‌نمايي كرده است و ماهيت اعتقادي خود و هم‌قطارانش را نشان داده است. حتي هم‌قطاراني كه ظاهراً وي را مورد نكوهش قرار داده‌اند. خدايا ما از همه‌ي آن‌ها بيزاريم.

منبع: اسلام تكس