فلاني باهوش بود، باهوش تر از پيامبرصلي الله عليه و آله

عالِم سني پرسيد: نظرتان در مورد فلاني چيست؟
عالِم شيعي به آن عالم سني گفت: خيلي باهوش بود.

سني خوشش آمد و گفت: پس مشكلي ميانمان نيست.
عالِم شيعي ادامه داد: حتي باهوش‌تر از پيامبرصلي الله عليه و آله !!

سني تعجب كرد و گفت: چرا؟!
عالم شيعي جواب داد: چون شما قايليد كه پيامبرصلي الله عليه و آله براي خود جانشيني انتخاب نكرد، اما ما و شما هر دو مي‌دانيم كه فلاني خليفه‌ي دوم را خودش انتخاب كرد. پس طبق مرام شما، فلاني از پيامبرصلي الله عليه و آله باهوش‌تر است. چون او حواسش به جانشين خودش بود ولي پيامبر خدا صلي الله عليه و آله نه!!

عالِم سني چيزي نگفت و رفت...