ايشان راضي نبوده‌اند!

اگر موارد ذيل محقق شده باشند، مي‌توان گفت اميرالمؤمنين عليه السلام از دستگاه خلافت رضايت داشته‌اند:


1-گزارشهاي معتبر تاريخي از سخنان مردم آن دوره، رضايت ايشان را نقل كرده باشند.
2- ايشان در برابر آنچه رخ داده كاملاً سكوت نموده باشند بگونه‌اي كه بتوان اين سكوت حضرت را نشانه رضايت ايشان از وضع موجود تعبير كرد
3- ايشان در جهت تاييد حاكميت ابوبكر عبارات روشن و واضحي داشته باشند.
4- ايشان عملا در تقويت پايه هاي حاكميت ابوبكر شركت كرده و رفتارهاي آشكار و روشني داشته باشند.
5- برخورد حاكميت ابوبكر با حضرت بگونه اي باشد كه از آن، روابط حسنه و رضايت استفاده شود.

در بررسي تاريخ صدر اسلام مشاهده مي‌كنيم كه هيچ يك از موارد فوق رخ نداده است و لذا هيچ زمينه‌اي براي طرح موضوع رضايت اميرالومنين عليه السلام از خلفا باقي نمي‌ماند.

منبع:
http://fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=42