من و دوستي با دشمن علي؟

من؟ منظورت با من است؟ چه حرف خنده داري ميزني؟ من و مخالفت با علي؟ من و دوستي با دشمن علي؟
من كي و كجا با صاحبان سقيفه به صلح و دوستي بودم كه تو اين تهمت را به من ميزني؟
من بي اذن علي آب هم نميخورم چه رسد به اينكه با خلفا شيريني و شربت بخورم.
كجا گفته اند: اگر كسي در حكومتي صاحب منصبي شد دليلش اين است كه آن فرد قطعاً حكومت را پذيرفته است؟
مگر نبود حضرت يوسف عليه السلام كه در حكومت سراسر كفر فرعون مصر، صاحب خزانه شدند.
بله، من سلمان فارسي اگر استانداري مداين را قبول كردم نتيجه اش اين شد كه تشيع امروز در ايران دين اول است.و شايد مولايم علي عليه السلام اين نتيجه را ديدند كه با آن مخالفتي نكردند.

بيشتر بدانيم