بررسي چند گزينه

نقطه عطف روز تاريخي غدير چه بود؟

1-علي بن ابيطالب-عليه السلام- به عنوان دوست پيامبر صلي الله عليه و آله معرفي گرديد.به اين ترتيب كه، هركه من را دوست دارد بايد علي را هم دوست بدارد و فقط همين(اين نظريه به 1001 دليل قابل قبول نيست!)
2-علي ابن ابيطالب-عليه السلام- به عنوان رييس حكومت بعد از پيامبر معرفي شد.(صدو بيست هزار نفر در آن وضعيت جمع نشدند كه فقط همين را بشنوند)
3-علي ابن ابيطالب-عليه السلام- به عنوان: مبلغ و روشنگر قرآن، معلم دين و داناي به علوم الهي پس از پيامبر صلي الله عليه و آله و جانشين ايشان در تمامي امور از جمله رياست حكومت معرفي شد.(نظر شيعه چنين است)
4-ابوبكر به عنوان جانشين پيامبر –صلي الله عليه و آله – معرفي گرديد كه هركس او را خليفه نداند منادي وحدت نيست و تفرقه انداز است و بايد.....(از آنجايي كه اين امر در هيچ يك از كتب شيعه و سني، يافت نمي شود، بنابراين اين گزينه صحيح تر به نظر مي رسد!!)

/>